logo
POLICEALNA WARSZAWSKA
SZKOŁA MEDYCZNA

Praktyki Zawodowe

05-05-2020
Szkolenia i pokazy
Szanowni Państwo
Prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych i możliwością ich realizacji w zmienionej formie.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. które określa: Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564 i 657) wprowadza się następujące zmiany: w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:
1) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
4) uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
1b. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”
W zawiązku z tym od 04.05.2020 praktyki zawodowe w semestrze letnim 2019/2020 można zaliczyć w następujący sposób:
1) osoby, które zakończyły praktykę przed zamknięciem szkół, a nie dostarczyły stosownych dokumentów mogą zrobić skan lub zdjęcie pierwszej strony dzienniczka i umowy i przesłać do folderu „Dokumentacja praktyk grupa...” na Classroomie. Proszę o nieprzesyłanie ich do mnie mailem, lecz w miarę możliwości o umieszczenie w folderze na platformie Classroom, co umożliwi wgląd Dyrekcji. Grupa 1Op i 2Op za zgodą opiekuna grupy mogą przesyłać dokumenty mailem na adres mailowy d.grzeg@op.pl
2) osoby, które rozpoczęły praktykę przed zamknięciem szkół, a nie zdążyły jej dokończyć proszę o kontakt z placówką, czy ze względu na obecne warunki epidemiologiczne placówka nie zgodzi się, aby Państwu te rozpoczęte praktyki zaliczyć. Gdyby ktoś nie pobrał jeszcze ze szkoły dzienniczka lub umowy o praktykę proszę skontaktować się z sekretariatem i umówić na odebranie tych dokumentów w trakcie dyżuru sekretariatu na terenie szkoły: tel. 668688747
3) osoby, które chciałyby rozpocząć praktyki pomimo niekorzystnej sytuacji epidemicznej na mocy nowego rozporządzenia, mają obecnie taką możliwość, jednak szkoła nikogo nie może do tego zobligować, taka forma praktyk jest dobrowolna
4) osoby, które mają udokumentowane doświadczenie w zakresie danego zawodu, w postaci wszelkich umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, umów o wolontariat lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, bądź w oparciu o staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy, w ramach regionalnych programów operacyjnych, proszę o zrobienie skanu lub zdjęcia dokumentów i przesłanie ich do folderu „Dokumentacja praktyk zawodowych grupa...” na Classroomie. Higienistki zatrudnione na stanowisku asystentki, a robiące higienizację proszę o napisanie oświadczenia: oświadczam, że w ramach wykonywanej przez mnie pracy zawodowej posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie czynności wykonywanych przez higienistkę stomatologiczną (trzeba wydrukować, podpisać i przesłać skan lub zdjęcie razem z dok. zatrudnienia). Proszę o nieprzesyłanie ich do mnie mailem, lecz o umieszczenie w folderze na platformie Classroom, co umożliwi wgląd Dyrekcji. Instrukcja umieszczania dokumentacji na platformie Classroom znajduje się pod następującym odnośnikiem: https://www.youtube.com/watch?v=kNUqiKUsdSA https://www.youtube.com/watch?v=fuqd_6cy8aw
5) pozostałe osoby, które nie mają innej możliwości odbycia praktyk są zobowiązane do stworzenia projektu edukacyjnego na warunkach określonych przez szkołę, który zostanie oceniony przez kierownika praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli naszej szkoły, we współpracy z pracodawcami współpracującymi z PWSM, w zakresie stomatologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i pozostałych dziedzin lub ewentualnie inne podmioty wybrane przez Państwa, które dobrowolnie i nieodpłatnie, będą chciały podjąć z Państwem współpracę w tym zakresie. Ocena projektów odbędzie się po złożeniu wszystkich prac osób z danej grupy. Sposób realizacji projektów i ich tematy zostaną opublikowane w odrębnej wiadomości. Po wykonaniu projekt edukacyjny należy przesłać do folderu „Projekt edukacyjny grupa...” na Classroomie. Proszę o nieprzesyłanie ich do mnie mailem, lecz o umieszczenie w folderze na platformie Classroom, co umożliwi ewentualny wgląd Dyrekcji i dostęp dla innych nauczycieli oceniających (wyjątkiem jest grupa 1Op i 2Op, które za zgodą opiekuna grupy mogą przesłać je do mnie na maila).
WARUNKI REALIZACJI:
Będziemy pracować metodą projektu edukacyjnego. Jest to jedyna forma zaakceptowana przez rozporządzenie. Wykonany projekt powinien spełniać następujące wymagania:
1) Powinien być pracą treściwa, skondensowaną i wyczerpującą zadany temat. Pamiętajcie Państwo, że nie jest to referat, który można skopiować z internetu, ale praca, która ma udokumentować w zależności od kierunku od 60 do 160 godzin zegarowych Państwa pracy indywidualnej. Projekt ma omawiać dany temat możliwie jak najbardziej kompletnie, tzn. nie ma być wybiórczy. Nie określam wymaganego minimum, ale oceniane na pewno będzie zaangażowanie, staranność, poświęcony czas.
2) Projekt edukacyjny ma udokumentować Państwa wysiłek i zaangażowanie, ma mieć charakter twórczy i ma wykazać korzystanie z wielu różnych źródeł. Ma być podjęciem odpowiedzialności za własny proces kształcenia.
3) Projekt ma być pracą samodzielną tzn. autorską (czyli nie może być plagiatem). Dopuszczalne jest korzystnie z podręczników i sprawdzonych pod względem merytorycznym źródeł, jednak nie dopuszcza się ich kopiowania w stosunku 1:1. W razie wątpliwości prace mogą zostać sprawdzone przez program antyplagiatowy. W każdej pracy należy umieścić piśmiennictwo, czyli listę publikacji i książek, z których Państwo korzystaliście.
4) Słuchacze pracują indywidualnie, nie dopuszcza się pracy w parach lub pracy grupowej, ponieważ ocena z praktyk zawodowych też ma charakter indywidualny
5) Cele projektu edukacyjnego: samodzielne zdobywanie wiedzy konkretyzowanie najważniejszych zagadnień niezbędnych dla zrozumienia danego zjawiska z zakresu tematyki zawodowejłączenie teorii z praktyką (wykonanie)
6) Forma projektów oraz ich prezentacja na forum: ze względu na to, że nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna za miesiąc, co może wiązać się z brakiem możliwości przedstawienia, czy referowania projektów na żywo podstawową formą projektu edukacyjnego jest przygotowanie prezentacji power-point (lub prezentacji przygotowanej w innym programie możliwej do otwarci w systemie WINDOWS) lub filmu wideo, można dodatkowo wzbogacać swoje prace przez przygotowanie ulotek, plansz, plakatów. Wyjątkiem są grupy 1Op, 2Op i 4Tm, w których ze względu na mniejszą liczbę godzin dopuszcza się formy mniej pracochłonne np. pracę pisemną, opracowanie tekstowe, skan, zdjęcie lub ksero opracowania pisemnego.
7) Ocena projektów: ocenie będą podlegać dwa aspekty- podstawy teoretyczne (zakres materiału, błędy merytoryczne) oraz wykonanie praktyczne (staranność, zaangażowanie, wysiłek poszukiwania źródeł). Prace będą oceniane przez kierownika praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli naszej szkoły, we współpracy z pracodawcami współpracującymi z PWSM, w zakresie stomatologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i pozostałych dziedzin. W sytuacjach ocen wątpliwych możliwa jest konsultacja z opiekunem grupy. Zasadniczo projekty edukacyjne powinny być oceniane przy ich prezentacji. Jeżeli nie będzie możliwości prezentacji projektów na forum grupy, przesyłane prace mogą być zamieszczane na forum classroom również w celu propozycji oceny przez innych słuchaczy, co jest integralną formułą pracy nad projektami edukacyjnymi w zamyśle twórców tej metody.
TERMIN: 15 czerwca, w przypadku projektów edukacyjnych przesłanych po tym terminie, może być problem z możliwością ich oceny, wówczas osoby składające projekt z opóźnieniem, na pierwszej radzie klasyfikacyjnej przed wakacjami mogą być częściowo nieklasyfikowane i uzyskają klasyfikację dopiero na radzie zamykającej okres wakacji letnich.

Odwiedź nas lub zadzwoń
Telefon
Sekretariat:
668 688 747
Rekrutacja:
22 243 13 60
783 253 206
Adres
ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek09:00 - 16:00
Wtorek09:00 - 16:00
Środa09:00 - 17:00
Czwartek09:00 - 16:00
Piątek09:00 - 16:00
Sobota09:00 - 13:00
Niedzielanieczynne
Napisz do nas wiadomość
Email
szkola@cezalfa.pl